Home Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath Close
Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Pashupatinath Temple 5 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Pashupatinath Temple 6 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Pashupatinath Temple 7 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Pashupatinath Temple 8
Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Pashupatinath Temple 9 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Pashupatinath Temple 10 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Yoga 1 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Old women 1
Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Old women 2 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Yoga 2 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Monkeys Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Gorakshanath house 1
Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Gorakshanath house 2 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Gorakshanath house 3 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Gorakshanath house 4 Album / Nepal / Kathmandu / Pashupatinath / Guru Gorakshanath
       Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir