Home   Index Album / Japan / Tokyo / Akihabara Close
   Kanda Myojin Shrine 5  Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir