Home   Index Album / Japan / Tokyo / Akihabara Close
   Kanda Myojin Shrine 4  Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir