Home Album / Japan / Tokyo / Shinjuku Close
Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Shinjuku st Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Seiko Clock Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Streets 1 Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Kabukicho 2
Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Buildings 2 Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Shopping Streets Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Buildings 3 Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Subway
Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Tokyo Metropolitan Government Center Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Streets 2 Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / Buildings 4 Album / Japan / Tokyo / Shinjuku / View
Album / Japan / Tokyo / Asakusa / Asakusa 1 Album / Japan / Tokyo / Asakusa / Asakusa 2 Album / Japan / Tokyo / Asakusa / Asakusa 3 Album / Japan / Tokyo / Asakusa / Asakusa 4
       Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir