Home Album / Japan / Fukuoka Close
Album / Japan / Fukuoka / Sea Hawks Hotel 1 Album / Japan / Fukuoka / Shrine 1 Album / Japan / Fukuoka / Temple 1 Album / Japan / Fukuoka / Chinese Buffet
Album / Japan / Fukuoka / Yahoo Dome Album / Japan / Fukuoka / Streets 2 Album / Japan / Fukuoka / Channel World 2 Album / Japan / Fukuoka / Streets 3
Album / Japan / Fukuoka / Tower Album / Japan / Fukuoka / Streets 4 Album / Japan / Fukuoka / Shrine 2 Album / Japan / Fukuoka / Streets 5
Album / Japan / Fukuoka / Sea Hawks Hotel 2 Album / Japan / Fukuoka / Streets 6 Album / Japan / Fukuoka / Hayat Hotel Album / Japan / Fukuoka / Streets 7
       Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir