Home Album / Japan / Fukuoka Close
Album / Japan / Fukuoka / Channel World 1 Album / Japan / Fukuoka / Streets 1 Album / Japan / Fukuoka / Sea Hawks Hotel 1 Album / Japan / Fukuoka / Shrine 1
Album / Japan / Fukuoka / Temple 1 Album / Japan / Fukuoka / Chinese Buffet Album / Japan / Fukuoka / Yahoo Dome Album / Japan / Fukuoka / Streets 2
Album / Japan / Fukuoka / Channel World 2 Album / Japan / Fukuoka / Streets 3 Album / Japan / Fukuoka / Tower Album / Japan / Fukuoka / Streets 4
Album / Japan / Fukuoka / Shrine 2 Album / Japan / Fukuoka / Streets 5 Album / Japan / Fukuoka / Sea Hawks Hotel 2 Album / Japan / Fukuoka / Streets 6
       Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir