Home   Index Album / Nepal / Kathmandu / Boudhanath Close
 Hi-res: 1920x   Boudhanath 2  Copyright © 2000-2012 Alexander Shafir